danh sách dự án

ICD KHO 24,25 NĂM 2022

Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:công nghiệp
Địa điểm:DONG NAI
Đơn vị tổng thầu:T.CONS
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m245000
tấn920
Các dự án khác: