danh sách dự án

THE COUNTRY FACTORY

Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:DONG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m220000
tấn0
Các dự án khác: